Volejte

+420 725 536 797

nebo pište

Často kladené otázky o certifikaci eIDAS

De facto se jedná o všechny zákony, které používají elektronický podpis. Jmenovat tedy můžeme zákon o účetnictví, zákon o střetu zájmů, správní a daňový řád, zákon o veřejných zakázkách, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o elektronických komunikacích, zákon o informačních systémech veřejné správy (ISVS), zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon o auditorech, zákon o zdravotních službách, zákon o odpadech, dále zákon o obalech, zákon o střelných zbraních a střelivu, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění a zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon o archivnictví a spisové službě. zákon o rejstříku trestů, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a zákon o evidenci obyvatel.

Jelikož jde o nařízení, nikoliv směrnici, platí eIDAS od okamžiku své účinnosti, tedy od 1. července 2016. Jeho aplikace je nadřazená národním zákonům a dalším právním předpisům.

U nekvalifikovaných poskytovatelů dokazuje zákazník, který uplatňuje škodu, u kvalifikovaných pak poskytovatel. Sankce je zde 500 tisíc až 2 miliony korun dle správního deliktu.

Pro všechny, tedy i nekvalifikované poskytovatele je pod sankcí až 2 miliony korun zavedena poměrně obecná povinnost přijmout vhodná technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost.

Za porušení oznamovací povinnosti do 24 hodin vyrozumět orgán dohledu o každém narušení bezpečnosti či ztrátě integrity hrozí pokuta až ve výši 1 milion korun.

Získejte více informací o možnostech certifikace

Navrhneme řešení přesně pro vaši společnost